Advokát JUDr. Josef Šperk
Kancelář v Hořicích působí nepřetržitě od roku 1994, nejdříve jako komerčně právní kancelář
a od r. 1996 jako kancelář advokátní.

stovky

vyřešených případů

desítky

klientů

30

let praxe

Advokátní kancelář

Kancelář v Hořicích působí nepřetržitě od roku 1994, nejdříve jako komerčně právní kancelář a od r. 1996 jako kancelář advokátní.

Kancelář poskytuje právní služby v rozsahu platného tuzemského práva, jak fyzickým tak právnickým osobám, na území ČR se zaměřením zejména na právo korporátní, občanské, pracovní a zemědělské.

Z důvodu zajištění komplexních právních služeb kancelář současně spolupracuje s řadou odborníků z jiných oborů, zejména se soudními znalci z oboru oceňování nemovitostí, daňovými poradci, s notářskými kancelářemi a exekutorskými úřady.

Nabízí právní pomoc od právního poradenství po zastupování před soudy, správními orgány apod.

Poskytujeme právní služby v sídle advokátní kanceláře v Hořicích, nám. Jiřího z Poděbrad 157 (nad restaurací BOHEMA, vchod je z průjezdu domu po schodech do prvního poschodí). V případě potřeby je právní pomoc poskytována též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

Profesní zaměření
 

Profesní zaměření

Mezi nejčastější případy poskytování právní služby, patří zejména:

 • sepis kupních, směnných, darovacích, nájemních smluv a další smluvní agendy spojené s nemovitostmi a nebytovými prostory, včetně ověřování pravosti podpisů účastníků   
 • další smluvní agenda včetně smluv inominátních   
 • statutární otázky obchodních společností a družstev  
 • vymáhání pohledávek a náhrad škod včetně zastoupení před soudy   
 • rodinně-majetkové spory související s rozvody v nesporném řízení, společným jměním manželů   
 • pracovní právo včetně sporů o ukončení pracovního poměru, náhradu mzdy a plnění při pracovních úrazech  
 • uplatňování nároků věřitelů v insolvenčním řízení (přihlašování pohledávek)

Kancelář není specializována na trestní a rodinné právo.

 

Spor mezi advokátem
a klientem spotřebitelem

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem

Dojde-li ke sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem a nedohodnou-li se na přijatelném kompromisu, má podle zákona o ochraně spotřebitele klient spotřebitel, možnost obrátit se s žádostí o zprostředkování vyřešení sporu na subjekt mimosoudního řešení předmětného spotřebitelského sporu.  Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.

Pravidla postupu při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a vzory formulářů jsou k dispozici na www.cak.cz

 

GDPR

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů samostatným advokátem

Čl. 1

(1)    Advokát JUDr. Josef Šperk, ev. č. ČAK 07671, se sídlem Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad čp. 157, PSČ 508 01, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR") provedl revizi vlastních postupů nakládání s osobními údaji během výkonu své advokátní praxe a jako výsledek jejich sumarizace tímto deklaruje základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

(2)    Advokát zajišťuje dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů jeho osobou, spolupracovníky a v případě dodavatelů - externích zpracovatelů osobních údajů má smluvně zajištěny záruky odpovídající ochrany dle čl. 28 GDPR.

Čl. 2

(1)    Advokát zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje advokát pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

(2)    K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro advokáta. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost, tato povinnost je smluvně garantována.

Čl. 3

(1)    Advokát v souladu s předpisy o advokacii a obvyklými standardními zvyklostmi v oblasti advokacie garantuje příslušné zabezpečené zpracování osobních údajů a přijímá opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:

a)      zajištění přítomnosti osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 v prostorách, kde jsou zpracovávány osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory přístupné jiným osobám, popřípadě uzamykání listin s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2 odst. 2 není v této době přítomna,

b)      uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje,

c)       ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením,

d)      ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení, pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné,

e)      další vhodná opatření pro ochranu přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal, folie na displeji, zaheslování dat, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného přístroje),

f)       zaheslování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými osobními údaji v případě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na sdílené úložiště a v případě nutnosti předání těchto souborů sdělení hesla jiným komunikačním kanálem, než byly odeslány (telefon, sms).

(2)    Advokát dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících archivnictví, dodržuje zákonné lhůty pro ukládání dokumentů a archivaci, a dále včas a řádně provádí skartační řízení.

Čl. 4

(1)    Advokát naplňuje veškerá práva subjektů údajů. Vyřizování všech žádostí subjektů údajů je v souladu s předpisy o advokacii, tzn. nesmí být ohroženy zásady a principy výkonu advokacie, zejména povinnost mlčenlivosti vyplývající z § 21 zákona o advokacii a další povinnosti vyplývající ze zákona, etického kodexu a dalších kamerálních norem.

(2)    Advokát dále zejména:

a)      vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR,

b)      zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 12 až 14 GDPR.

c)       naplňuje další práva subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR,

d)      provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34 GDPR.

(3)    Návrhy záznamů, informací, vyřízení žádostí/stížností a ohlášení a oznámení podle odstavce 2 jsou uloženy u advokáta.

(4)    Subjekty údajů mohou svoje žádosti/stížnosti pro uplatnění práv popsaných v odstavci 2 uplatnit u advokáta, zejména zasláním prostřednictvím emailové adresy advokáta či písemně na sídlo advokáta.

Čl. 5

(1)    Advokát provedl analýzu rizik zpracování osobních údajů a přijal přiměřená technická a organizační opatření pro zabezpečení zpracování, jak jsou popsána výše. Analýza rizik obsahovala následující závěr: zpracování osobních údajů nepředstavují vysoká rizika pro práva a svobody dotčených subjektů údajů, a tedy není nutné vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů („DPIA").   

(2)    Advokát provedl posouzení zpracování OÚ z pohledu čl. 37 GDPR. Advokát nenaplňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO") v souladu s recitálem 91 GDPR a nemá povinnost DPO jmenovat. DPO proto nebyl u advokáta jmenován.

(3)    Advokát kromě záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR vede evidenci případných souhlasů se zpracováním osobních údajů, pokud pro zpracování osobních údajů neexistuje jiný právní titul a evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů.

(4)    Advokát pravidelně, nejméně jednou ročně, vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních údajů, vč. technických a organizačních opatření a přijímá opatření k nápravě, příp. dle potřeby aktualizuje interní dokumentaci související s ochranou osobních údajů.

Tato pravidla byla přijata 25. 5. 2018.

Podpis:     Josef Šperk

 

 

 

 

 

 

Příloha smlouvy o poskytování právních služeb

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

Jméno: JUDr. Josef Šperk, advokát

IČO:       12960829

Adresa:                Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 157, PSČ 508 01

E-mail:  info@aksperk.cz

Tel:        493621330

 

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o poskytování právních služeb
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta (dále jen "klient"), která vyplývá zvýše zmíněné smlouvy.

  

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

  

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

  

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce - advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce - advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce - advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem - advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

 

Kontakt

Kde nás najdete

JUDr. Josef Šperk
Advokát

AK nám. Jiřího z Poděbrad 157
508 01 Hořice v Podkrkonoší

 : info@aksperk.cz

 : 493 621 330 - v nepřítomnosti ponechte vzkaz na záznamníku

Pro konzultace jsou po předchozí domluvě vyhrazeny dny úterý a čtvrtek
od 8. 00 do 15.30 hod., jinak podle dohody (telefonické; e-mailem).

Kontaktní formulář

 

captcha